Współpracujemy...

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI

    Działania dydaktyczno - wychowawcze podejmowane przez przedszkole mają na celu wspomóc wszechstronny rozwój dziecka. Powinno się ono uczyć jak żyć w społeczeństwie, dlatego należy zapoznawać go z różnymi aspektami życia. Jest to możliwe, m.in. dzięki współpracy przedszkola z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w społeczeństwie. Współpraca ta ukierunkowana jest nie tylko na bezpośrednie wspomaganie procesu wychowawczo - dydaktycznego, ale także na zapewnienie pomocy zarówno rodzicom jak i nauczycielom w ich działaniach wychowawczych.

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE PS 32:

 • Policja (I Komisariat Policji w Kielcach, Komenda Miejska Policji w Kielcach)

Wizyty funkcjonariuszy policji w przedszkolu pozwalają przybliżyć dzieciom ten zawód, w atrakcyjny sposób zapoznać je z zasadami bezpieczeństwa na drodze, a także nauczyć postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.
Dzięki tej współpracy pozyskujemy także materiały dydaktyczne, książki i gadżety dla dzieci.

 • Straż Pożarna

Spotkania ze strażakami pomagają zapoznać wychowanków z zasadami bezpieczeństwa, nauczyć je unikania zagrożeń i zachowywania się w sytuacjach niebezpiecznych. Niezwykle atrakcyjną forma edukacji jest odwiedzenie jednostki straży pożarnej, gdzie dzieci mają możliwość obejrzenia wozu strażackiego, sprzętu, umundurowania, a także poznania specyfiki pracy strażaka.

 • Nadleśnictwo Kielce i Zagnańsk

Dzięki tej współpracy przedszkole ma możliwość organizowania wycieczek przybliżających dzieciom tematykę przyrodniczą, a dzięki spotkaniom z leśnikami dzieci mogą zapoznać się ze środowiskiem leśnym, uczą się szacunku do przyrody, zdobywają wiedzę na temat lasów i ich mieszkańców. Ponadto nadleśnictwo przekazuje materiały edukacyjne pomocne przy realizacji tematów związanych z lasem

 • Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Narodowych

Dzięki tej współpracy dzieci mogą bliżej zapoznać się z walorami przyrodniczymi naszego regionu. Przedszkole uczestniczy w konkursach związanych tematycznie z ekologią, uzyskuje również materiały niezbędne do prowadzenia zajęć o tej tematyce.

 • Muzeum Zabawy i Zabawek

Dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach organizowanych w muzeum, maja możliwość zapoznania się z muzealnymi eksponatami. Przedszkole bierze udział w konkursach organizowanych przez muzeum m.in. w corocznym konkursie na najładniejszą marzannę.

 

 • Muzeum Historii Kielc                                                                                                                                                                                             Muzeum Historii Kielc pozwala prześledzić jak na przestrzeni wieków zmieniało się nasze miasto i życie jego mieszkańców . Nasi wychowankowie dzięki wizytom w muzeum i zajęciom prowadzonym w przedszkolu przez pana Konrada Otwinowskiego zapoznają się z historią naszej miejscowości i regionu, a także poznają tajniki życia i pracy dawnych kielczan. Panu Konradowi, który jest pracownikiem muzeum i tatą naszej wychowanki składamy  serdeczne podziękowania za udaną współpracę.

 

 • Świetlica dla dzieci i młodzieży "4 Kąty" na Bocianku

Przedszkolaki uczestniczą w przedstawieniach przygotowanych przez starszych kolegów, spotkaniach świątecznych, wspólnych zabawach, konkursach.

 • Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 10)

Kontakt z książką jest niezwykle ważny dla najmłodszych, którzy dopiero wyrabiają sobie nawyki czytelnicze. Jedną z jego form są wizyty w bibliotece, gdzie dzieci nie tylko stykają się z książką, ale także uczą się jak zachowywać się w bibliotece. Dzięki tej współpracy przedszkole wzbogaca realizację programu "Cała Polska czyta dzieciom". Ponadto dzieci uczestniczą w konkursach i zabawach organizowanych przez bibliotekę.

 • Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"

Poprzez sztukę i aktywny udział w kulturze uczymy dzieci obcowania z pięknym słowem i wyrabiamy nawyki kulturalne. Nasi wychowankowie uczestniczą w spektaklach teatralnych, konkursach i spotkaniach w teatrze "Kubuś".

 • Państwowa Szkoła Muzyczna im. L. Różyckiego w Kielcach

Jednym z celów procesu dydaktyczno - wychowawczego jest rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci. Uczestnictwo w koncertach pozwala kształtować wrażliwość muzyczną wychowanków.

 • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

Specjaliści z MZPPP biorą udział w zajęciach z dziećmi, prowadzą badania przesiewowe w celu wyłonienia dzieci z pewnymi deficytami rozwojowymi i organizują terapię dla nich. Dzięki temu większość deficytów wykrywana jest we wczesnym etapie rozwoju, co pozwala skutecznie im zaradzić. W przedszkolu organizowane są także spotkania dyskusyjne dla rodziców z psychologiem, pedagogiem, logopedą. W ramach współpracy w indywidualnych przypadkach nauczyciele mogą korzystać z konsultacji ze specjalistami z MZPPP, co pomaga skuteczniej rozwiązywać problemy. Nauczyciele biorą także udział w konkursach i szkoleniach prowadzonych przez MZPPP. Ponadto uczestniczymy w akcjach np. Biała Wstążka pod hasłem "Kocham, szanuję, nie biję".

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Współpraca z MOPR ma na celu pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej

 • Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych

Przedszkole bierze udział w akcjach na rzecz kształtowania tolerancyjnego społeczeństwa np. akcja charytatywna Dzieci dzieciom, którego celem jest zbieranie środków na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci (od 2010/2011)

 • Towarzystwo "Nasz Dom" w Warszawie

Towarzystwo działa na rzecz rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. Od kilku lat nasze przedszkole bierze udział w akcji "Góra Grosza"

 • instytucje szkolące nauczycieli

Nauczyciele biorą udział w konferencjach, kursach, warsztatach i szkoleniach zdobywając nowe umiejętności i doskonaląc swój warsztat pracy, dzięki czemu ich codzienna praca dydaktyczna i wychowawcza staje się coraz efektywniejsza.

 • wydawnictwa oświatowe

Organizują one warsztaty, spotkania z autorami publikacji pedagogicznych, umożliwiają także wymianę uwag i doświadczeń z innymi nauczycielami i doradcami metodycznymi. Dzięki tej współpracy mamy możliwość bezpłatnego otrzymania kart pracy i poradników metodycznych lub nabycia ich w promocyjnej cenie

Ponadto PS 32 współpracuje z:

 • Uniwersytetem Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. W. Buszkowskiego w Kielcach;
 • Szkołą Podstawową Nr 1 w Kielcach;
 • Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpitalem Specjalistycznym przy ul. Prostej
 • Domem Kultury "Ziemowit" w Kielcach;
 • Muzeum Narodowym w Kielcach;
 • Wojskową Komendą w Kielcach;
 • Strażą Miejską w Kielcach;
 • Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach;
 • Galerią "Echo" (od 2011/2012);
 • Pure Fitness (od 2011/2012);
 • Osiedlowym Klubem Kultury "Słoneczko";
 • Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach.