STYCZEŃ

ODDZIAŁ I

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. W KRAINIE BAŚNI
 2. KARNAWAŁ
 3. WSPÓLNE ZABAWY
 4. DOBRZE NAM RAZEM
 5. MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

 

ZADANIA:

 • Słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich. Odpowiadanie na pyta­nia dotyczące utworu literackiego. Recytowanie, indywi­dualnie i zespołowo, krótkich wierszy. Oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilu­stracje, obrazki. Słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów lite­ratury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwra­canie uwagi na piękno języka polskiego.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; podejmowanie prób wspólnych zabaw. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw. Wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) róż­nych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli. Dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: uczestniczenie w zabawach, grach, tańcach integracyjnych.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

 

ODDZIAŁ II

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. W KRAINIE BAŚNI
 2. KARNAWAŁ
 3. WSPÓLNE ZABAWY
 4. DOBRZE NAM RAZEM
 5. MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK​

ZADANIA:

 • Słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich. Odpowiadanie na pyta­nia dotyczące utworu literackiego. Recytowanie, indywi­dualnie i zespołowo, krótkich wierszy. Oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilu­stracje, obrazki. Słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów lite­ratury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwra­canie uwagi na piękno języka polskiego.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; podejmowanie prób wspólnych zabaw. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw. Wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) róż­nych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli. Dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: uczestniczenie w zabawach, grach, tańcach integracyjnych.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

 

ODDZIAŁ III

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. INTERESUJEMY SIĘ KSIĄŻKĄ
 2. WESOŁY KARNAWAŁ
 3. ZIMOWE ZABAWY
 4. PROJEKT ZABAWKI
 5. MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

 

ZADANIA:

 • Systematyczne wzbo­gacanie kącika o nowe pozycje z zakresu lite­ratury dziecięcej. Zwracanie uwagi na bu­dowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje. Przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglą­dania tekstu. Słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów. Tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu przez nie ułożonego, a zapisanego przez na­uczycie la.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich. Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń. Poprawność gramatyczna wypowiedzi: poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem. Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach. Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.). Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

 

ODDZIAŁ IV

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA.
 2. ZIMA I ZWIERZĘTA.
 3. BABCIA I DZIADEK.
 4. ZIMOWE ZABAWY.
 5. PROJEKT ZABAWKI.

 

ZADANIA:

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami, przejmowanych od pokoleń. Początkowa nauka czytania: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków; rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy; poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach. Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech. Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym. Poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją; poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa; wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz; zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.). Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
 • Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich. Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń. Poprawność gramatyczna wypowiedzi: poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem. Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach. Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.). Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

 

ODDZIAŁ V

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA.
 2. ZIMA I ZWIERZĘTA.
 3. BABCIA I DZIADEK.
 4. ZIMOWE ZABAWY.
 5. PROJEKT ZABAWKI.

 

ZADANIA:

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami, przejmowanych od pokoleń. Początkowa nauka czytania: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków; rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy; poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach. Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech. Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym. Poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją; poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa; wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz; zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.). Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
 • Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich. Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń. Poprawność gramatyczna wypowiedzi: poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem. Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach. Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.). Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.