Rok szkolny 2016/2017

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 32 W KIELCACH

 

Zakres ewaluacji wewnętrznej

Dzieci są aktywne

 

Cel ewaluacji

 •  Określenie poziomu i rodzaju aktywności dzieci
 •  Pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci podczas zajęć przedszkolnych oraz rozwijania aktywności własnej dzieci
 •  Pozyskanie informacji o stwarzaniu przez przedszkole warunków sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju oraz innych osób lub środowiska lokalnego

 

Kryteria

 • Trafność stosowania różnorodnych metod i form pracy w aktywizowaniu dzieci
 • Aktywność dzieci we wszystkich sferach rozwojowych
 • Trafność doboru sytuacji sprzyjających nabywaniu samodzielności przez dzieci
 •  Częstotliwość i różnorodność działań mających na celu propagowanie aktywności dzieci w środowisku lokalnym

 

Dobór próby badawczej

            Badaniem objętych zostało 10  pracowników dydaktycznych Przedszkola Samorządowego Nr 32 w  Kielcach oraz 50 rodziców wychowanków. Badania ankietowe były anonimowe, ich uczestnicy zostali poinformowani o celu badania.

 

Metody i techniki zbierania informacji

 • Wywiad – dyspozycje do rozmowy z dyrektorem przedszkola (załącznik nr 4)
 • Ankieta dla nauczycieli (załącznik nr 5)
 • Ankieta dla rodziców wychowanków (załącznik nr 6)
 • Analiza dokumentacji - dyspozycje do analizy dokumentacji (załącznik nr 3)

 

Monitoring ewaluacji – zespół ds. ewaluacji

 • Przeprowadzenie ewaluacji
 • Analiza danych
 • Opracowanie raportu i prezentacja
 • Wykorzystanie wyników ewaluacji do dalszego planowania rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 32 w Kielcach

 

Pytania kluczowe

Kryterium: Trafność stosowania różnorodnych metod i form pracy w aktywizowaniu dzieci

 1. Jakie metody i formy pracy stosują nauczyciele w celu aktywizacji dzieci?

Jak wynika z uzyskanych informacji w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciele chętnie stosują różnorodne metody i formy łączące różne rodzaje aktywności podczas zajęć edukacyjnych, co przyczynia się do wspierania aktywności dzieci na zajęciach. Najczęściej wybierane są metody: podające (przyswajanie), problemowe (odkrywanie), aktywizujące (przeżywanie) i praktyczne (działanie). Najczęściej stosowanymi formami pracy jest praca z cała grupą, praca w małych zespołach oraz indywidualna praca z dzieckiem.

Często wykorzystywane są metody aktywizujące takie jak:

 • metoda pedagogiki zabawy KLANZA
 • burza mózgów
 • drama
 • metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • metoda kształtowania świadomości matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • zabawy teatralne
 • elementy pantomimy

 

Rozwijając aktywność ruchową dzieci nauczyciele sięgają do twórczych metod zajęć ruchowych takich jak:

 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherbone
 • gimnastyki twórczej R. Labana
 • twórczego ruchu C. Orfa

 

 1. W jaki sposób nauczyciele zachęcają dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zabawach prowadzonych w przedszkolu?

Aktywność dzieci w trakcie zabaw i zajęć jest różna. Zależy od grupy, wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych i zainteresowań. Dziecko aktywne w przedszkolu jest samodzielne, współpracuje z innymi dziećmi i nauczycielem, bierze udział w zajęciach edukacyjnych i wykonuje zadania, potrafi także zorganizować sobie zabawę. Według nauczycielek istotnymi czynnikami mającymi wpływ na aktywność dziecka w przedszkolu są:

 • Preferencje do wykołowywania określonych czynności
 • Uzdolnienia dziecka w określonym kierunku
 • Sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela (stosowanie odpowiednich metod i form pracy)
 • Samopoczucie dziecka
 • Relacja dziecka z innymi dziećmi
 • Relacja dziecka z nauczycielem
 • Częstotliwość określonego rodzaju zajęć
 • Stała niechęć do określonych czynności

W celu zachęcenia dziecka do aktywności nauczyciele podejmują różnorodne działania m.in.:

 • Wykorzystują atrakcyjne dla dzieci metody pracy
 • Wzbudzają zainteresowanie dzieci proponowaną działalnością
 • Stosują ciekawe środki dydaktyczne
 • Zmieniają i wzbogacają kąciki zainteresowań
 • Zapraszają interesujących gości
 • Zachęcają do działania podsuwając tematy, pomysły, zabawki
 • Organizują konkursy, uroczystości i imprezy, podczas których dzieci mogą prezentować swoje umiejętności
 • Dbają o właściwą atmosferę w grupie
 • Umożliwiają podejmowanie inicjatywy przez dzieci
 • Wykorzystują pomysły dzieci
 • Wskazują mocne strony dziecka
 • Okazują wiarę w dzieci
 • Stosują pochwały

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w przedszkolu pomagają dzieciom lepiej poznać otaczający je świat, zdobyć nowe wiadomości i umiejętności, a także przygotowują je do podjęcia nauki w szkole. Aby dziecko wyniosło z nich jak najwięcej korzyści niezbędne jest jego aktywne zaangażowanie. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że nauczycielki w różnorodny sposób wspierają aktywność dzieci na zajęciach. W tym celu m.in.:

 • Aranżują zajęcia w taki sposób, aby wszystkie dzieci brały udział w proponowanych zabawach i działaniach
 • Dbają o to, aby wszystkie dzieci osiągały sukcesy
 • Dostosowują stawiane dzieciom zadania do ich możliwości
 • W razie potrzeby udzielają dzieciom pomocy
 • Stosują zrozumiałe polecenia
 • Stosują atrakcyjne metody, formy pracy i środki dydaktyczne
 • angażują dzieci, które nie są aktywne, do specjalnych zadań np. pomoc przy rozkładaniu książek
 • zachęcają do pokonywania trudności
 • chwalą za podjęty wysiłek
 • stosują pochwały i nagrody

Jak wynika z ankiet i rozmowy z dyrektorem oraz z analizy dokumentacji przedszkolnej stosowane przez nauczycielki działania są skuteczne. Dzieci przyswajają nowe wiadomości, rozwijają zdolności i zainteresowania, zdobywają umiejętności. Jednocześnie nauczyciele dbają o to, aby wychowankowie mieli poczucie własnej wartości, wiarę w swoje umiejętności i odwagę, która pozwoli im podejmować nowe wyzwania i pokonywać trudności.

Z badania przeprowadzonego wśród rodziców wynika, że większość z nich docenia te wysiłki – 96 % respondentów uważa, że przedszkole stwarza dziecku warunki do poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Pozostałe 4 % ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Zdecydowana większość rodziców (90 %) twierdzi, że w przedszkolu wpajana jest dziecku odwaga i wiara we własne umiejętności. Pozostałe osoby nie maja zdania na ten temat.

      Kryterium: Aktywność dzieci we wszystkich sferach rozwojowych

 1. Jakie formy aktywności są preferowane przez dzieci?

Wiek przedszkolny to czas, kiedy dziecko intensywnie się rozwija. Aby ten rozwój był wielokierunkowy dziecko powinno podejmować różnego rodzaju aktywność. W czasie pobytu w przedszkolu wychowankowie mają możliwość brania udziału w różnych zabawach, zajęciach ruchowych, muzycznych, plastycznych. Nie wszystkie dzieci mają takie same preferencje co do wyboru aktywności.

Z analizy ankiet dla rodziców wynika, że dzieci najbardziej lubią następujące formy aktywności:

 • Rysowanie, malowanie, wycinanie – 90 % odp.
 • Spacery, zabawy na świeżym powietrzu – 88 % odp.
 • Zabawy ruchowe – 84% odp.
 • Czytanie i oglądanie książek – 68% odp.
 • Taniec, śpiew – 58 % odp.
 • Zajęcia dydaktyczne – 48% odp.
 • Zabawy swobodne – 44% odp.
 • Zabawy tematyczne – 44% odp.
 • Teatrzyki, inscenizacje – 34% odp.
 • Gry i zabawy matematyczne, logiczne – 32 % odp.

Rodzice poproszeni zostali także o podanie działań, w jakich dziecko najchętniej wykazują aktywność poza przedszkolem. Najczęściej w odpowiedziach  pojawiały się różnego rodzaju formy ruchu: spacery, gra w piłkę, pływanie, jazda na rowerze, karate, dżudo, a także działania plastyczne: rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny.

Zdaniem nauczycielek najbardziej lubianymi przez dzieci formami aktywności są:

 • Spacery, zabawy na świeżym powietrzu
 • Zabawy swobodne
 • Zabawy ruchowe
 • Rysowanie, malowanie, wycinanie
 • Teatrzyki, inscenizacje

Nieco mniej dzieci lubi następujące formy aktywności:

 • Taniec, śpiew
 • Zabawy tematyczne
 • Zajęcia dydaktyczne
 • Czytanie i oglądanie książek
 • Gry i zabawy matematyczne, logiczne

        Niemniej, zdaniem nauczycieli, dzieci w większości chętnie biorą udział we wszystkich formach aktywności proponowanych w przedszkolu, na co zapewne ma wpływ fakt, że różne rodzaje aktywności proponowane są dzieciom na przemian. Dzięki temu zapewniane są optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

 1. Które sytuacje pobytu dziecka w przedszkolu sprzyjają wyzwalaniu jego aktywności?

Na podstawie analizy wyników ankiet i rozmowy z dyrektorem można stwierdzić, że dzieci lubią uczęszczać do przedszkola. Zdecydowana większość rodziców (98%) uważa, że ich dziecko chętnie chodzi do przedszkola, a 94% twierdzi, ze dziecko okazuje zadowolenie z pobytu w nim. Dzieci bardzo chętnie też opowiadają w domu o pobycie w przedszkolu (98%). Analiza tych wyników wskazuje, że dzieci dobrze czują się w placówce, mają warunki odpowiednie dla wielokierunkowego rozwoju, co pozwala mimo indywidualnych różnic i potrzeb dzieci zapewnić każdemu z nich optymalne warunki.

Dzieci do pewnego stopnia maja swobodę w wyborze rodzaju aktywności. Analiza danych uzyskanych od nauczycieli i z dokumentacji przedszkolnej wskazuje, że czasem, w którym dzieci najczęściej inicjują działania na rzecz własnego rozwoju jest I i III część dnia, kiedy to mają czas na zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Niemniej cały czas pobytu dziecka w przedszkolu sprzyja jego aktywności. Nauczyciele dostarczają dzieciom wielu bodźców i stymulują jego aktywność.

      We wszystkich aspektach rozwoju dziecka, także w przypadku aktywności bardzo ważną rzeczą jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego. Dlatego istotna jest świadomość rodziców w jakich rodzajach aktywności uczestniczy dziecko w przedszkolu. Wśród aktywności organizowanych dla dzieci przez nauczyciela najwięcej rodziców wskazało: zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe, taniec, śpiew, rysowanie, malowanie, lepienie, czytanie i oglądanie książek, spacery i zabawy na świeżym powietrzu, teatrzyki i inscenizacje. Na te odpowiedzi w każdej z grup przedszkolnych wskazało ponad 90% respondentów. Najmniej osób wskazało gry i zabawy matematyczne (58 %). Fakt, że żadna z aktywności nie uzyskała wyniku niższego niż 58%, wskazuje na dużą świadomość rodziców na temat zajęć odbywających się w naszym przedszkolu, które mają na celu aktywizowanie dzieci.

Jak wynika z przeprowadzonych badań rodzice czerpią informację na temat aktywności dzieci w przedszkolu z różnych źródeł. Ponad 80% badanych wskazało na nauczyciela, który przekazuje informacje w kontaktach indywidualnych (na co pozwala charakter przedszkola, stały kontakt z rodzicami). Informacje przekazują też same dzieci w rozmowach własnych z rodzicami. Oprócz tego wskazywano również na stronę internetową przedszkola, zajęcia otwarte oraz ogłoszenia z tablicy informacyjnej.

 

Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu wykazują największą aktywność w zakresie:

 • Spontanicznej, swobodnej zabawy,
 • Nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Udziału w zajęciach,
 • Aktywności fizycznej,
 • Samoobsługi i czynności higienicznych,
 • Podejmowania działania z własnej inicjatywy,
 • Dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

Dzieci zachęcane są do aktywności, zarówno w czasie zajęć poprzez stosowanie różnorodnych metod, jak i czasie zabaw swobodnych. Nauczyciele zachęcają dzieci do dbałości o salę, co budzi poczucie bycia współgospodarzem. Wychowankowie chętnie biorą udział w różnych konkursach, które dają możliwość zaprezentowania wiadomości i umiejętności. Istotną rolę odgrywa życzliwa atmosfera w grupie, która zachęca dzieci do podejmowania inicjatywy, pokonywania trudności i motywuje do pokonywania trudności. Zajęcia dostosowane są do możliwości i potrzeb dzieci, a w razie potrzeby modyfikowane. Nauczyciele uwzględniają indywidualne możliwości i zainteresowania dzieci i inspirują kreatywność wychowanków.

 

 1. Czy wyposażenie przedszkola uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci oraz sprzyja rozwijaniu ich aktywności?

Z informacji uzyskanych od nauczycieli i z obserwacji wynika, że organizacja i wyposażenie sal przedszkolnych sprzyjają aktywności dzieci i zaspakajają ich potrzeby rozwojowe.

W salach zorganizowane są stałe kąciki zainteresowań, a także  okazjonalne związane z porami roku i treściami programowymi. Kąciki te są wzbogacane o nowe rekwizyty zarówno przez nauczycieli jak i przez dzieci. W ich doposażenie angażują się również rodzice.

Przedszkolaki aktywnie i kreatywnie korzystają z kącików zarówno podczas zabaw zorganizowanych, jak i w czasie wolnym. Służy to rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań własnych dzieci, wydłużaniu czasu zabaw, wzbogacaniu słownictwa, a także kształtowaniu postaw społecznych.

Ważną rolę w wdrażaniu do rozwijania aktywności odgrywa wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, które są systematycznie uzupełniane i wzbogacane. Dyrekcja i nauczyciele dokładają starań, aby pomoce dydaktyczne były jak najbardziej zróżnicowane i atrakcyjne.

Na terenie przedszkola eksponowane są efekty działalności dzieci. Na korytarzu oraz w salach prezentowane są ich różnorodne prace plastyczne. Są także prace okazjonalne wykonane wspólnie przez dzieci, nauczycielki i rodziców.

W ankiecie dla rodziców również zadane zostało pytanie, czy wyposażenie sal i ogrodu sprzyja rozwojowi aktywności dzieci. Ponad połowa ankietowanych (54 %) odpowiedziała twierdząco. Część rodziców (26 %) nie ma zdania na ten temat. Może to wynikać z faktu, że rodzice nie zwracają uwagi na wyposażenie sal, a także nie wiedzą co sprzyja rozwojowi aktywności dzieci.

 Co piąty respondent (20 %) zwrócił uwagę, że ogród przedszkolny nie spełnia oczekiwań. Problem ten podkreślony został także przez dyrekcję, która widzi konieczność wyposażenia ogrodu w nowe przyrządy i urządzenia ogrodowe. Niestety, zrealizowanie powyższego zadania napotyka na trudności, ponieważ uzależnione jest od przekazania środków na ten cel przez organ prowadzący przedszkole. Wobec powyższego dyrekcja, nauczyciele i Rada Rodziców od początku roku szkolnego próbują pozyskać na ten cel środki, organizując m.in. kiermasze ozdób świątecznych.

 

Kryterium: Trafność doboru sytuacji sprzyjających nabywaniu samodzielności przez dzieci

 

 1. W jaki sposób i w jakim stopniu nauczyciele wspierają dzieci w nabywaniu samodzielności?

W przedszkolu dziecko wdrażane jest do samodzielności. Dotyczy to zarówno samodzielności praktycznej ujawniającej się przy wykonywaniu codziennych czynności, jak i samodzielności umysłowej. Samodzielność jest potrzebą rozwojową każdego dziecka, ponieważ przez podejmowanie prób i gromadzenie doświadczeń stopniowo opanowuje ono niezbędne w życiu umiejętności, rozwija swoje możliwości, poznaje własną odrębność i kształtuje tożsamość.

Analiza wyników ankiet dla rodziców i nauczycieli, a także dokumentacji przedszkolnej wskazuje, że w starszych grupach niemal wszystkie dzieci potrafią samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe (ubieranie, rozbieranie się, mycie się, korzystanie z toalety,  jedzenie posiłków). Część rodziców (22%) sygnalizuje, że ich dzieci mają problem z wiązaniem sznurowadeł. Część dzieci z najmłodszej grupy wymaga pomocy przy niektórych czynnościach samoobsługowych. Trzeba jednak zauważyć, że w ciągu pobytu dzieci w przedszkolu samodzielność dzieci znacznie się zwiększyła w stosunku do sytuacji z początku roku szkolnego.

Dzięki systematycznej pracy nauczycieli z wychowankami dzieci są bardziej samodzielne. Są zachęcane do samodzielności w różnych aspektach – do wykonywania czynności samoobsługowych, do samodzielnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, zdobywania doświadczenia, stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Podczas wykonywania zadań nauczycielki nie wyręczają dzieci, tylko je ukierunkowują i wspierają.

Wszyscy ankietowani rodzice zgodnie twierdzą, że przedszkole ma wpływ na zwiększenie samodzielności ich dzieci (100 % odp.). Odpowiedzi takiej udzielili rodzice dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

 

 1. Jakie sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczycieli sprzyjają rozwijaniu u dzieci samodzielności?

Nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość bycia samodzielnym we wszystkich sytuacjach przedszkolnych, zachęcają do podejmowania prób samodzielnego wykonania czynności i doceniają każdy włożony w to wysiłek i wspierają przy porażce. Wzmacniają pozytywne zachowania poprzez nagrody i pochwały. Na prośbę dziecka udzielają pomocy. Nauczycielki prowadzą także rozmowy z rodzicami, zachęcając ich do kształtowania samodzielności u dzieci również w domu.

 

Rozwijaniu u dzieci samodzielności sprzyjają m.in.:

 • Czynności samoobsługowe w łazience i w szatni
 • Udział w zajęciach ruchowych
 • Umożliwienie dzieciom organizowania sobie zabaw dowolnych
 • Dyżury (pomaganie przy posiłkach, dbanie o porządek w sali)
 • Wszystkie sytuacje, w których dziecko samodzielnie może podjąć decyzję

Do samodzielności przy czynnościach samoobsługowych dzieci zachęcane są poprzez instruktaż czynności samoobsługowych i pokaz demonstracyjny. W grupach młodszych nauczycielki wprowadzają naukę czynności samoobsługowych z wykorzystaniem misiów i lalek.

 

Dzieci często mają szanse decydowania o:

 • Rodzaju aktywności
 • Wyborze miejsca pracy czy zabawy
 • Wyborze tematu pracy
 • Wyborze materiałów i przyborów potrzebnych do zabawy lub wykonania zadania

 

Kryterium: Częstotliwość i różnorodność działań mających na celu propagowanie aktywności dzieci w środowisku lokalnym

 1. W jakich przedsięwzięciach w środowisku lokalnym uczestniczą wychowankowie przedszkola?

Dzieci już od najmłodszych lat powinny być przygotowywane do życia w społeczeństwie, dlatego w naszym przedszkolu przywiązuje się dużą uwagę do angażowania wychowanków w życie lokalnej społeczności. Wyniki badań ankietowych wśród rodziców wskazują, że dostrzegają oni ten fakt (92 % ), a tylko nieliczni (8 %) nie mają zdania na ten temat.

Dzieci wraz z nauczycielkami i rodzicami aktywnie biorą udział w działaniach na rzecz innych poprzez udział w akcjach charytatywnych ( m.in. akcja „Góra Grosza”, „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki”), a także w działaniach na rzecz środowiska (m.in. projekty: „Dbaj o energię – zbieraj baterie” , „Dbam o świat od najmłodszych lat”, a także programy „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”).

Przedszkole systematycznie współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczna w Kielcach, z Klubem Osiedlowym „Słoneczko”, zNadleśnictwem Kielce, z Muzeum Historii Kielc, ze szkołą Muzyczną, z Policją i Strażą Miejską. Ponadto dzieci maja możliwość poznania przedstawicieli różnych zawodów: fotografa, stomatologa, pielęgniarki, logopedy i aktora.

 

 

 1. Czy dzieci prezentują swoje umiejętności w środowisku lokalnym?

Dzieci w przedszkolu uczą się wielu rzeczy, rozwijają także swoje umiejętności plastyczne, muzyczne, taneczne, aktorskie. Wszystkie ankietowane nauczycielki odpowiedziały, że dzieci mają możliwość prezentowania swoich umiejętności w środowisku lokalnym. Podobnego zdania jest większość rodziców (82%), kilka osób nie ma zdania na ten temat (10%), natomiast czworo rodziców (8%) twierdzi, że dzieci nie mają takiej możliwości.

Efekty aktywności dzieci widać na terenie przedszkola. W holu i w salach prezentowane są ich prace plastyczne. Rodzice, dziadkowie, a także inni zaproszeni goście mogą podziwiać umiejętności dzieci podczas różnego rodzaju zajęć otwartych i imprez przedszkolnych (np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty). Podczas tych uroczystości często obdarowują gości własnoręcznie wykonanymi upominkami. Dzieci wzięły także udział w akcji zorganizowanej przez redakcję „Echa Dnia” – „Nasze przedszkolaki – zdrowe i bezpieczne”. W każdej grupie nakręcony został krótki film, na którym dzieci prezentują swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Filmy zostały opublikowane na portalu www.echodnia.eu.

Ponadto w tym roku szkolnym dzieci wzięły udział w następujących konkursach:

 • Konkurs plastyczny „Moje marzenie” – zorganizowany przez Klub Osiedlowy „Słoneczko”
 • Konkurs recytatorski „Te co skaczą i fruwają” – zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 4
 • XII Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
 • Konkurs czytelniczy „czy znasz te bajki?” – zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 8
 • XI Miejski Festiwal Piosenki dla Przedszkolaków pod hasłem „Ziemia – wyspa zielona” zorganizowany przez I Społeczną Szkołę Podstawową im. M. Reja w Kielcach
 • Konkurs plastyczny „A to historia” – zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach, Wydawnictwo Jedność
 • Konkurs „Ale bombka” – zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 19
 • Turniej tańca „Roztańczona jedynka” – zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kielcach
 • Konkurs taneczny „Tańczące brzdące” – zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 40
 • Konkurs „Matematyka na wesoło” – zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 34
 • Konkurs plastyczny promujący Światowy dzień Wody zorganizowany przez Miejska Bibliotekę Publiczną i Wodociągi Kieleckie

WNIOSKI  KOŃCOWE:

 1. Dzieci chętnie uczęszczają do naszego przedszkola. W zdecydowanej większości chętnie i aktywnie uczestniczą w zabawach i zajęciach w przedszkolu.
 2. Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, a zadania proponowane dzieciom są dostosowane do  ich możliwości rozwojowych.
 3. Najbardziej lubiane przez dzieci są działania związane z aktywnością ruchową, plastyczną i muzyczną. Zabawy i zajęcia wymagające skoncentrowania uwagi przez dłuższy czas są dla części dzieci mniej atrakcyjne
 4. W przedszkolu stwarzane są sytuacje sprzyjające wyzwalaniu aktywności dzieci. Dzieci są zachęcane i wdrażane do różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju.
 5. Organizacja, wyposażenie przedszkola i poszczególnych sal sprzyja rozwijaniu aktywności dzieci oraz zaspakaja ich potrzeby rozwojowe
 6. Rodzice uważają, ze przedszkole wspiera rozwój dzieci, ponieważ zwiększa ich samodzielność i umiejętność współpracy, sprzyja aktywności ruchowej, rozbudza i rozwija zainteresowania oraz wspiera działania twórcze.
 7. Dzieci biorą udział w różnych przedsięwzięciach w środowisku lokalnym i mają możliwość prezentowania swoich umiejętności poza przedszkolem poprzez udział w różnych konkursach, imprezach i projektach.

 

REKOMENDACJE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PLANOWANIU DZIAŁAŃ ORAZ DALSZYCH KIERUNKÓW ROZWOJU PRZEDSZKOLA:

 • modernizacja ogrodu przedszkolnego i zakup przyrządów
 • poprawa współpracy z rodzicami w zakresie rozwoju różnego rodzaju aktywności u dzieci (spotkania z psychologiem, prelekcje, gazetki, rozmowy indywidualne)
 • nadal stwarzać dzieciom takie warunki, aby motywować je do samodzielnego podejmowania aktywności
 • w dalszym ciągu stosować aktywizujące metody pracy poszerzając je o najnowsze osiągnięcia wiedzy pedagogicznej z tej dziedziny