Regulamin spacerów i wycieczek

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 32 W KIELCACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenia MEN z 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad     jego organizowania i nadzorowania. (Dz. U. z 1997r. Nr 12 poz. 67 ze zm.),
 3. Rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135 poz. 1516),
 4. Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. Z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

Sposób prezentacji procedury:

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur

ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe Nr 32  przy współpracy z radą rodziców.
 2. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria m.in.:
 • wiek uczestników,
 • zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,
 • sprawność fizyczna, stan zdrowia,
 1. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
 • spacery,
 • krótkie wycieczki,
 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne.
 1. Koszt wycieczki pokrywa organizator i rada rodziców.
 2. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator i rada rodziców.
 3.  Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola
 4. Udział dzieci w  wycieczkach  krajoznawczo – turystycznych wymaga zgody ich rodziców (prawnych opiekunowie).
 5. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw  nieszczęśliwych wypadków.
 6. Organizując spacery i wycieczki:
 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,
 • zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne, 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
 2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 3. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).
 4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie         nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.
 2. Organizuje on transport i wyżywienie, opracowuje program i regulamin wycieczki, z którymi zapoznaje wszystkich uczestników, dokumentację przedkłada dyrektorowi najpóźniej dzień przed planowaną wycieczką.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 5. Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup.
 2. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników (w tym pozostałych opiekunów) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
 3. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 4. Urządzanie dla przedszkolaków ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.
 5. Nauka pływania powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i przystosowanych, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna.

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZKI BĄDŹ SPACERU

 1. Każda wycieczka powinna mieć regulamin opracowany przez nauczyciela organizującego wycieczkę.
 2. Z regulaminem muszą zapoznać się inni nauczyciele uczestniczący w wycieczce.
 3. Należy zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla dzieci podczas wycieczki.
 4. Nauczyciel musi uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dzieci w wycieczce.
 5. Każda wycieczka wymaga zgłoszenia dyrektorowi przedszkola na druku „Karta wycieczki”.
 6. Przed wycieczką nauczyciel poucza dzieci o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów ruchu drogowego dla pieszych.
 7. Wyjście na spacer, wycieczkę  bądź wyjazd powinno być odnotowane w przedszkolnym zeszycie wyjść.
 8. Nauczyciel przestrzega zasad bezpieczeństwa, szczególnie podczas wycieczek autokarowych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PIESZYCH WYCIECZEK (NP. DO PARKU, LASU)

 1. Liczebność grupy do 30 dzieci – 2 opiekunów (może być rodzic lub inna pełnoletnia osoba).
 2. W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.
 3. Uczestnicy ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków atmosferycznych.
 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa poza terenem przedszkola wskazane jest wyposażenie dzieci w kamizelki lub opaski odblaskowe.
 5. W mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem – lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując nadjeżdżającym pojazdom.
 6. W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych  lub po wyznaczonych ścieżkach.
 7. Przed wyruszeniem z przedszkola uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.
 8. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH

 1. Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru.
 2. Każdy opiekun zajmuje się grupą maksymalnie 10 dzieci.
 3. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe.
 4. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia.
 5. Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie  sprawności technicznej autokaru – ważne przez 6 miesięcy.
 6. Kierowca może pracować maksimum 8 godzin.
 7. Autokar musi być oznakowany tablicą kwadratową barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci  (na drodze publicznej).
 8. Przestoje, o których decyduje kierowca, są dozwolone tylko w miejscach do tego  wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach.
 9. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczby dzieci.
 10. Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu i do pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu.
 11. Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno itd.).
 12. Planując wycieczkę autokarową, należy poznać stan zdrowia uczestników – w przypadku choroby lokomocyjnej rodzic podaje dziecku tabletkę Aviomarin najpóźniej 30 minut przed jazdą (w dawce zalecanej przez lekarza w stosunku wieku lub do wagi ciała dziecka) lub inny środek leczniczy.
 13. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POCZAS ZABAW W OGRODZIE I NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

 1. Plac zabawa jest terenem służącym do zabaw i wypoczynku
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką nauczycieli
 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
 5. Uszkodzone urządzenia należy wyeliminować z eksploatacji
 6. Liczba dzieci przebywających na placu zabaw należy dostosować do jego powierzchni oraz zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.

 

PROCEDURA WYJŚCIA NA PLAC PRZEDSZKOLNY

 1. Przed wyjściem na teren przedszkolny nauczyciel przypomina dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw w ogrodzie i na placu zabaw
 2. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu.
 3. Dzieci przechodzą do ogrodu w parach pod kontrola nauczyciela
 4. Nauczyciel sprawdza czy urządzenia są sprawne i czy nie ma żadnego zagrożenia
 5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, zapewniając im kontrolowane poczucie swobody
 6. Dzieciom nie wolno oddalać się od grupy
 7. Rodzice mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy są pewni, że nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka
 8. Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są wszystkie dzieci