Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NR 32 W KIELCACH

PODSTAWA PRAWNA

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z póz. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r., nr 4,poz. 17)
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009, nr 89, poz. 730 )
 • Statut Przedszkola Samorządowego Nr 32 w Kielcach
 • Koncepcja pracy przedszkola

 

WSTĘP
     Program wychowawczy Przedszkola Samorządowego Nr 32 w Kielcach stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program jest zgodny z koncepcją pracy przedszkola. Został opracowany w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczycieli i wspiera działania wychowawcze rodziców.
     Celem programu jest zagwarantowanie dzieciom realizacji ich praw, a przede wszystkim zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka oraz świadome wprowadzanie dziecka w system prawidłowych postaw i zachowań. Dzięki temu możliwe jest zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie ich do umiejętności współżycia w grupie, zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami oraz światem wartości moralnych.

 

ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

 • Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle i harmonijnie z zadaniami przedszkola w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności – treści wychowawcze są nieodłącznym składnikiem sfery edukacyjnej.
 • Przedszkole wspiera działalność wychowawczą rodziny oraz uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka.
 • Przedszkole dostrzega, akceptuje i wydobywa pozytywne działania i postawy dzieci. Za pozytywne działania i wzorową postawę przedszkolak może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
 • Za brak podporządkowania się przyjętym normom, umowom i zasadom wychowanek może ponieść określone konsekwencje.
 • Program wychowawczy podlega ewaluacji.

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU
     Celem głównym programu wychowawczego przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu psychofizycznemu;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej;
 • budowanie systemu wartości;
 • wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
 • przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;
 • kształtowanie postaw moralnych;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła;
 • zapoznanie dzieci z ich prawa i obowiązkami;
 • rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania konfliktów

 

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE - FORMY REALIZAJI

WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
Zasada: Umiem funkcjonować w grupie

Dziecko:

 • przestrzega przyjętych reguł i zawartych umów
 • wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych
 • szanuje cudzą własność
 • nie wyrządza krzywdy innym
 • bawi się tak, aby nie przeszkadzać kolegom
 • umie czekać na swoja kolej
 • akceptuje odmienność innych
 • pomaga słabszym, młodszym, mniej sprawnym
 • cieszy się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych
 • zwraca się z problemem do nauczyciela

Przykładowe formy realizacji:

 • uwrażliwianie na potrzeby innych;
 • dostarczanie wzorców właściwego zachowania poprzez teksty literackie, bajki, inscenizacje itp.;
 • ustalanie zasad i reguł zgodnego współżycia w grupie i wdrażanie do ich respektowania;
 • ustalenie form nagradzania i karania zachowań respektujących/ nieprzestrzegających ustalonych zasad postępowania;
 • prace zespołowe uczące współpracy i współdziałania;
 • zabawy tematyczne stwarzające okazję do odtwarzania ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych zachowań;
 • sprawianie kolegom przyjemności z różnych okazji, np. list do chorego kolegi, laurka z okazji imienin itp.
 • zachęcanie do udziału w akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących

 

WARTOŚĆ: KULTURA BYCIA
Zasada: Jestem kulturalny

Dziecko:

 • używa form grzecznościowych;
 • pamięta o witaniu i żegnaniu się;
 • okazuje szacunek dorosłym;
 • słucha innych, nie przerywa, gdy ktoś mówi;
 • dba o porządek wokół siebie
 • dba o estetykę swojego wyglądu

Przykładowe formy realizacji:

 • dostarczenie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m.in. poprzez postawę nauczyciela, teatrzyki, pogadanki, teksty literackie itp.;
 • organizowanie uroczystości, np. z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka
 • scenki sytuacyjne kształtujące pozytywne postawy społeczne;
 • wykorzystanie różnorodnych sytuacji do zwrócenia uwagi na sposób bycia, komunikowania się z innymi

 

WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO
Zasada: Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych

Dziecko:

 • zna swoje imię, nazwisko i adres i wie, komu może je podać;
 • zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i na placu przedszkolnym;
 • informuje dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenia, złe samopoczucie);
 • nie oddala się od grupy podczas spacerów i wycieczek;
 • zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi;
 • nie bawi sie w miejscach niedozwolonych;
 • przestrzega zasad ruchu drogowego;
 • zachowuje ostrożność przy korzystaniu z narzędzi i przyborów (np. nożyczek)

Przykładowe formy realizacji:

 • dostarczanie wzorców właściwego zachowania;
 • spotkania z osobami, które dbają o bezpieczeństwo ludzi i udzielają pomocy, np. z policjantem, strażakiem;
 • prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących rozumienie zasad kodeksu drogowego;
 • zawieranie umów dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów i wycieczek;
 • zapoznanie dzieci ze sposobami postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
 • praca z wykorzystaniem ilustracji i historyjek obrazkowych pomagająca dzieciom zrozumieć przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji związanych z bezpieczeństwem;

 

WARTOŚĆ: RODZINA
Zasada: Szanuję swoją rodzinę

Dziecko:

 • zna imiona członków swojej rodziny;
 • wie, jakie zawody wykonują jego rodzice;
 • szanuje rodziców i dziadków;
 • pamięta o uroczystościach rodzinnych;
 • sumiennie wykonuje obowiązki domowe;
 • zna i kultywuje tradycje swojej rodziny;
 • okazuje uczucia rodzinie

Przykładowe formy realizacji:

 • pobudzanie ciekawości do interesowania się tradycjami swojej rodziny;
 • organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka;
 • świętowanie w przedszkolu urodzin dzieci;
 • wykonywanie upominków i laurek dla członków rodziny;
 • zapraszanie do przedszkola rodziców w celu poznania ich pracy;
 • udział rodziców w zajęciach otwartych;

 

WARTOŚĆ: OJCZYZNA
Zasada: Jestem patriotą

Dziecko:

 • zna i szanuje symbole narodowe (godło, flaga, hymn);
 • zna swoją miejscowość (herb, zabytki, ciekawe miejsca);
 • poznaje kulturę swojego regionu;
 • poznaje tradycje narodowe
 • poznaje pomniki polskiej historii

Przykładowe formy realizacji:

 • utworzenie w przedszkolu kącika regionalnego;
 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej;
 • spacery i wycieczki, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i zabytków;
 • kultywowanie w przedszkolu tradycji świątecznych;
 • oglądanie filmów, albumów i fotografii pokazujących najciekawsze miejsca regionu i Polski;
 • czytanie utworów literackich zapoznających dzieci z historią ojczyzny;
 • zapoznanie z legendami i tradycjami regionalnymi;

 

WIZJA ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Absolwent:

 • Osiągnął taką dojrzałość szkolną, która pozwoli mu podjąć zwiększony wysiłek intelektualny i fizyczny w szkole podstawowej;
 • Jest śmiały i otwarty - nawiązuje i utrzymuje poprawne kontakty z dziećmi i dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi oraz przedstawicielami innych ras i narodowości;
 • Zna zasady bezpiecznego zachowania i potrafi je wykorzystać w praktyce;
 • Wie, że jest Polakiem i Europejczykiem. Ma poczucie przynależności do środowiska lokalnego i regionu;
 • Zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania;
 • Posiada nawyki higieniczne;
 • Ma potrzebę kontaktu z kulturą .Interesuje się książkami, teatrem, muzyką, malarstwem;
 • Ma potrzebę kontaktu z przyrodą. Właściwie zachowuje się w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody;
 • Jest komunikatywny, nie boi się wyrażać własnych opinii;
 • Jest ciekawy świata, dociekliwy i poszukujący (kreatywny);

ZADANIA WYCHOWAWCY
Wychowawca:

 • Systematycznie poszerza zakres swoich kompetencji wychowawczych
 • Poznaje środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców wobec przedszkola
 • Tworzy bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkująca zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań oraz dąży do pobudzenia procesów rozwojowych.
 • Kształtuje powszechnie uznane postawy, zgodnie z wartościami: dobra, prawdy, piękna, miłości
 • Stosuje środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci.
 • Eliminuje zachowania niepożądane.
 • Ściśle współpracuje z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • Wzajemnie wspiera swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej

 

SYSTEM MOTYWACJI
     Budowanie systemu motywacji opiera się na stosowaniu nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego, przechodzeniu od nagradzania ciągłego do sporadycznego, nagradzania nie tylko efektów, ale też prób wykonania czynności. Dziecko częściej reaguje na pochwałę niż na karę, dlatego też program wychowawczy przedszkola oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych, nauczyciele jednak powinni unikać nadmiaru nagród, zachowując konsekwencję w stosowaniu wzmocnień. Wychowawcy opracowują wspólnie z wychowankami "Kodeks postępowania", motywują ich do przestrzegania norm i zasad, ale także konsekwentnie go egzekwują. Dziecko potrzebuje precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a co nie.

Formy nagradzania zachowań pożądanych

 • nagradzanie uznaniem i pochwałą
 • nagradzanie pochwałą przed rodzicami
 • nagradzanie przez sprawienie dziecku przyjemności
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem (np. zwiększenie zakresu jego samodzielności)
 • atrakcyjna zabawa, dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania

Formy środków zaradczych w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad

 • słowne upomnienie (przypomnienie obowiązujących zasad)
 • upomnienie wobec grupy
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka
 • ukazanie następstw zachowania, aby skłonić do autorefleksji
 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy, czasowe odebranie przyznanego przywileju

 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

 • Zgodnie bawię się z dziećmi
 • Czekam na swoja kolej podczas zabawy
 • Szanuję cudzą własność
 • Zabawki są wspólne, więc dzielę się nimi z innymi
 • Dbam o czystość i porządek w sali
 • Pomagam kolegom i koleżankom
 • Stosuję formy grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam)
 • Grzecznie i spokojnie rozmawiam z kolegami i z dorosłymi
 • Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
 • Szanuję zabawę kolegów i nie niszczę ich pracy
 • Wywiązuję się z przydzielonych zadań i obowiązków

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Ogólny cel oddziaływań:
wspieranie wychowawczej funkcji rodziny

Zadania przedszkola w zakresie współpracy z rodzicami:

 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu

Formy współpracy:
1. Zebrania z rodzicami:

 • zebrania ogólne rodziców;
 • zebrania rady rodziców;
 • zebrania grupowe.

2. Indywidualne kontakty

3. Imprezy okolicznościowe.

4. Pedagogizacja rodziców

 • informacje przekazywane w formie gazetek ściennych i ulotek
 • spotkania z ekspertami

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:
     Program poddany zostanie ewaluacji, która uwzględniać będzie opinie nauczycieli, pracowników przedszkola, wychowanków i rodziców.

Sposoby ewaluacji:

 • badanie ankietowe
 • analiza dokumentów (zapisy w dziennikach, plany miesięczne, arkusze obserwacji dziecka, sprawozdania z realizacji programu)
 • analiza dokumentacji wspólpracy z rodzicami
 • rozmowy z rodzicami, wychowankami, wychowawcami grup i pracownikami przedszkola
 • analiza twórczości dziecięcej
 • materiał reportażowy (kronika przedszkola)

Program będzie na bieżąco modyfikowany zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym.