Procedura - w razie wypadku

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 32 W KIELCACH

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003 r. ze zmianami; §§ 40 - 52).

Sposób prezentacji procedury:

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur

Postępowanie w razie wystąpienia zdarzenia wypadkowego:

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest ocenić stan zdrowia poszkodowanego i zapewnić mu natychmiastową pomoc.
 2. Nauczyciel zabezpiecza miejsce wypadku, a pozostałych uczniów wyprowadza w bezpieczne miejsce
 3. Nauczyciel o wypadku winien natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. W rozmowie telefonicznej z rodzicami informuje o okolicznościach wypadku oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.
 4. O zaistniałym fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, również poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności.
 5. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący się grupą wzywa pogotowie ratunkowe. Do czasu jego przybycia dyrektor wyznacza osobę do udzielenia pierwszej pomocy dziecku.
 6. Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim, jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.
 7. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.
 8. Jeżeli nie można nawiązać kontaktu z rodzicami dziecka, Dyrektor Przedszkola wyznacza pracownika, który towarzyszy dziecku w drodze do szpitala oraz zapewnia niezwłoczne dalsze powiadomienie rodziców.
 9. Po każdorazowym zdarzeniu nauczyciel, w którego obecności doszło do wypadku sporządza notatkę  i przechowuje ją w dokumentacji dziecka
 10. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego Dyrektor Przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik, zawiadamia Państwowego Inspektora Sanitarnego

Dyrektor powiadamia:

a. w przypadku lekkich obrażeń:

 • służbę BHP

b. w przypadku wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego:

 • służbę BHP
 • Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach
 • właściwego prokuratora
 1. Dyrektor powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza protokół powypadkowy. Dyrektor zatwierdza protokół.
 2. Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji przedszkola, drugi wraz z załącznikami przedszkole ma obowiązek przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) poszkodowanego dziecka, trzeci organowi prowadzącemu przedszkole. Na żądanie kuratora oświaty dyrektor przedszkola jest obowiązany przekazać im kopię protokołu powypadkowego.
 3. Wypadek należy wpisać do rejestru wypadków dzieci
 4. Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego dyrektor przedszkola jest obowiązany omówić na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku oraz podjąć działania zapobiegawcze.