Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I OBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 32 W KIELCACH

Sposób prezentacji procedury:

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur

1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne od godziny 6:30. Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godziny 8:30.
 2. Przyprowadzanie dziecka w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup
 3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice (opiekunowie)
 4. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
 5. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia na salę
 6. Rodzice (opiekunowie), którzy pozwolą dziecku na samodzielne przejście do sali, biorą na siebie pełna odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w tym czasie
 7. Nauczyciel odbierający dziecko ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie.
 8. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego.
 9. Obowiązkiem rodziców jest przekazanie wychowawcom aktualnych numerów telefonów kontaktowych.
 10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 11. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.

2. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu można odbierać od godziny 12:30 do 16:30.
 2. Dziecko odbierane jest przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione przez nich na piśmie. Upoważnienie rodzice osobiście przekazują wychowawcom lub dyrekcji przedszkola. Pisemne upoważnienia składane są na początku roku szkolnego i obowiązują przez cały rok. W ciągu roku upoważnienie można cofnąć lub zmienić
 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę.
 4. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, z wyjątkiem rodzeństwa, które ukończyło 15 lat – na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców.
 5. Istnieje możliwość odebrania dziecka przez inną osobę dorosłą  (nie wymienioną w upoważnieniu), upoważniona przez rodziców na piśmie, tj. w jednorazowym upoważnieniu (zawierającym niezbędne dane tej osoby). Osoba taka na żądanie nauczyciela powinna okazać dowód osobisty.
 6. Na telefoniczna prośbę rodzica, dziecko może być wydane innej osobie, tylko po wykonaniu telefonu sprawdzającego do rodzica.
 7. Jeżeli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważniona przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub ( w przypadku jego nieobecności) nauczyciel skontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 8. Życzenie rodziców dotyczą nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie, której  stan wskazuje, że nie będzie ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, pozostawanie pod wpływem środków odurzających). W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną. O każdej odmowie wydania dziecka należy poinformować dyrekcję przedszkola.
 10. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali lub zgłaszają się do osoby pełniącej dyżur w szatni.
 11. Obowiązkiem nauczycieli oraz osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazana w oświadczeniu.
 12. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców, aby podeszli do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
 13. Od momentu przekazania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają te osoby.