Procedura - nie odebrane dziecko

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 32 W KIELCACH

Sposób prezentacji procedury:

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur

 

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16:30.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z powodu wypadków losowych rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30 nauczyciel zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odebrania dziecka.
 4. W przypadku, gdy pod podanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 1 godzinę.
 5. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora.
 6. Jeśli próba zawiadomienie rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji  w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Po konsultacji z policja dyrektor lub nauczyciel może:
  a) podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice (opiekunowie) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.)
  b) zwrócić się do policji o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 8. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi placówki.
 9. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami (opiekunami) dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania reguł obowiązujących w przedszkolu.
 10. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców (opiekunów) o podjętych działaniach.
 11. Rodzice, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do pokrycia opłaty karnej.