PAŹDZIERNIK

ODDZIAŁ I

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. JESIEŃ W SADZIE
 2. KOLOROWE WARZYWA
 3. NASZE RODZINY
 4. DOMOWI ULUBIEŃCY

 

ZADANIA:

 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku. Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny: podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata; nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. Pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych. Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodziny.
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer. Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

 

 

ODDZIAŁ II

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. JESIEŃ W SADZIE
 2. DARY OGRODU
 3. NASZE RODZINY
 4. DOMOWI ULUBIEŃCY

 

ZADANIA:

 • Poznajemy przyrodę: rozpoznawanie wy­branych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku; rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa sad. 
 • Rozpoznawanie i nazy­wanie wybranych wa­rzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapa­chu. Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybra­nych przetworów.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny: jak mają na imię mama, tata. Nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. Pełnienie ról społecz­nych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych. Podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zaj­mują, opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycz­nych cech (wygląd, charakter).
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapew­nianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt. Naśladowanie sposo­bów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

 

ODDZIAŁ III

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. JESIEŃ W SADZIE
 2. JESIEŃ NA DZIAŁCE
 3. NASZE RODZINY
 4. NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

 

ZADANIA:

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad, nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych, poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki); samodzielne wykonywanie wybranych, rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Podawanie informacji, czym się zajmują, jakie zawody wykonują rodzice, określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny, podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty, wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer, nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

ODDZIAŁ IV

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. IDZIE JESIEN…PRZEZ OGRÓD I SAD
 2. IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT
 3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?
 4. IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

 

ZADANIA:

 • Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew. Rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku. Wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli. Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia. Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy). Rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi; wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach; czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali; rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej. Elementy matematyki: ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby; odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr i znaków oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała. Wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych – figur, liter, cyfr. Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie). Rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby; wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym; nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach. Wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania; porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, podawanie ich podstawowych cech. Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał. Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej. Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu.
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.). Porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi; uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach; kończenie rysunków według wzoru. Rozpoznawanie różnych odgłosów; rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek. Rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej. Wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania. Dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).

 

ODDZIAŁ V

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. IDZIE JESIEN…PRZEZ OGRÓD I SAD
 2. IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT
 3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?
 4. IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

 

ZADANIA:

 • Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew. Rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku. Wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli. Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia. Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy). Rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi; wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach; czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali; rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej. Elementy matematyki: ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby; odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr i znaków oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała. Wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych – figur, liter, cyfr. Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie). Rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby; wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym; nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach. Wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania; porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, podawanie ich podstawowych cech. Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał. Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej. Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu.
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.). Porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi; uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach; kończenie rysunków według wzoru. Rozpoznawanie różnych odgłosów; rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek. Rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej. Wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania. Dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).