MARZEC

ODDZIAŁ I

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. POZNAJEMY ZWIERZĘTA
 2. BYŁY SOBIE DINOZAURY
 3. WIOSNA TUŻ-TUŻ
 4. NADESZŁA WIOSNA

ZADANIA:

 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych w bezpośredniej obserwacji. Poznawanie wybranych przedstawicieli zwie­rząt egzotycznych.
 • Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości. Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. top­nienie śniegu, powra­cające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).
 • Poznawanie zwiastu­nów wiosny, np. kwit­nienie wierzby i lesz­czyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach. Zakładanie w sali zielonego ogródka, poznawanie czynników potrzebnych do rozwo­ju roślin; zachęcanie do prowadzenia kalenda­rza obserwacji roślin

 

ODDZIAŁ II

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. POZNAJEMY ZWIERZĘTA
 2. ZWIERZĘTA PREHISTORYCZNE
 3. WIOSNA TUŻ-TUŻ
 4. NADESZŁA WIOSNA

ZADANIA:

 • Poznawanie wybranych przedstawicieli zwie­rząt egzotycznych. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obser­wacji. Wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedsta­wicieli ginących gatun­ków.
 • Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występują­cych w tamtym okresie.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czaj­ki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy). Poznawanie zwia­stunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.
 • Oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno. Omawianie życia pta­ków wiosną (budowa­nie gniazd).

 

 

ODDZIAŁ III

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE
 2. CZY ŻYŁY DINOZAURY?
 3. NADCHODZI WIOSNA
 4. NADESZŁA WIOSNA

ZADANIA:

 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt. Dostrzeganie różnic    w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji. Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
 • Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości. Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy). Poznawanie zwiastunów wiosny,  np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy).Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

 

ODDZIAŁ IV

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI  I SAWANNY
 2. ZWIERZĘTA Z NASZYCH PÓŁ I LASÓW
 3. MARCOWA POGODA
 4. WIOSENNE PRZEBUDZENIA

ZADANIA:

 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne). Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych. Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm). Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące. Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin. Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny. Uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem. Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.). Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
 • Obserwowanie zmian zachodzących wiosną – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach. Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność). Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków, poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Procesy poznawcze: Myślenie (logiczne): rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Pamięć: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek; zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.  Uwaga: skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa: Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Wypowiedzi ustne: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania: Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż; czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; odróżnianie druku od pisma; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki: Klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku. Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

W świecie sztuki – muzyka: Muzyka i ruch: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa: Sprawność ruchowa: uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

ODDZIAŁ V

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI  I SAWANNY
 2. ZWIERZĘTA Z NASZYCH PÓŁ I LASÓW
 3. MARCOWA POGODA
 4. WIOSENNE PRZEBUDZENIA

ZADANIA:

 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne). Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych. Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm). Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące. Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin. Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny. Uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem. Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.). Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
 • Obserwowanie zmian zachodzących wiosną – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach. Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność). Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków, poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Procesy poznawcze: Myślenie (logiczne): rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Pamięć: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek; zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.  Uwaga: skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa: Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Wypowiedzi ustne: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania: Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż; czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; odróżnianie druku od pisma; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki: Klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku. Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

W świecie sztuki – muzyka: Muzyka i ruch: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa: Sprawność ruchowa: uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.