MAJ

ODDZIAŁ I

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. POLSKA – MÓJ DOM
 2. MUZYKA JEST WSZĘDZIE
 3. WIOSENNA ŁĄKA
 4. ŚWIĘTO RODZICÓW
 5. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE

 

ZADANIA:

 • Poznawanie swojej miejscowości - określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś). Rozwijanie poczucia przynależności narodowej - podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.
 • Słuchanie i śpiewanie piosenek. Nauka prostych piosenek. Wyrażanie muzyki ruchem – uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych; reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani; rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • Oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji. Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Podawanie informacji: jak mają na imię, mama, tata. Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.
 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt. Poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt żyjących na innych kontynentach.

 

 

 

ODDZIAŁ II

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ
 2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ KRAJ
 3. WIOSNA NA ŁĄCE
 4. MOI RODZICE
 5. BAŚNIE Z RÓŻNYCH KRAJÓW EUROPY

 

ZADANIA:

 • Słuchanie i śpiewanie piosenek. Nauka prostych piose­nek fragmentami, me­todą ze słuchu. Gra na instrumentach perkusyjnych – poznawanie wyglądu instrumentów perkusyj­nych: kołatki, grzechot­ki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich. Wyrażanie muzyki ruchem – uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, reagowanie na zmia­ny tempa i dynamiki utworu o dużym zróż­nicowaniu. Rozwijanie wrażliwości słuchowej- rozpoznawanie wybra­nych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków.
 • Poznawanie swojej miej­scowości – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś). Nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków. Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej: poznawanie ważniej­szych regionów nasze­go kraju, znajdujących się tam bogactw naturalnych; podawanie nazwy na­szego kraju, symboli narodowych: flagi, go­dła, hymnu; poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.
 • Oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno. Obserwowanie w spo­sób bezpośredni zmian zachodzących w przy­rodzie. Poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek. Obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny: określanie czynności domowych wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka. Wykonanie upomin­ków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi. Wzmacnianie więzów w rodzinie – wzajemne okazywa­nie sobie uczuć przez członków rodziny.
 • Poznanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej: zapoznanie się z charakterystyczny i zwyczajami, tradycjami. Poznanie baśni wybranych państw należących do UE

 

ODDZIAŁ III

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. MUZYKA JEST WSZĘDZIE
 2. POLSKA – MÓJ DOM
 3. ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY
 4. ŚWIĘTO RODZICÓW
 5. PROJEKT PIENIĄDZE

ZADANIA:

 • Słuchanie i śpiewanie piosenek. Nauka prostych piose­nek fragmentami, me­todą ze słuchu. Gra na instrumentach perkusyjnych – poznawanie wyglądu instrumentów perkusyj­nych: kołatki, grzechot­ki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich. Wyrażanie muzyki ruchem – uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, reagowanie na zmia­ny tempa i dynamiki utworu o dużym zróż­nicowaniu. Rozwijanie wrażliwości słuchowej- rozpoznawanie wybra­nych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków. Elementarna nauka czytania: czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych. Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych
 • Poznawanie swojej miej­scowości – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś). Nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków. Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej: poznawanie ważniej­szych regionów nasze­go kraju, znajdujących się tam bogactw naturalnych; podawanie nazwy na­szego kraju, symboli narodowych: flagi, go­dła, hymnu; poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.
 • Oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno. Obserwowanie w spo­sób bezpośredni zmian zachodzących w przy­rodzie. Poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek. Obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt. Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny: określanie czynności domowych wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka. Wykonanie upomin­ków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi. Wzmacnianie więzów w rodzinie – wzajemne okazywa­nie sobie uczuć przez członków rodziny.

 

 • Elementy matematyki: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym. Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech. Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji). Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym. Poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.

 

ODDZIAŁ IV

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. W świecie teatru.
 2. Moja miejscowość, mój region.
 3. Moja ojczyzna.
 4. Łąka w maju.
 5. Święto rodziców.

 

ZADANIA:

 • Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, w przedszkolu i w teatrze. Poznawanie teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf). Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się. Odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda. Umiejętne posługiwanie się rekwizytami. Przygotowanie kącika teatralnego, wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc. Poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem. Poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości. Poznawanie herbu swojej miejscowości. Kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
 • Podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy. Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego. Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp. Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski. Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy. Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami. Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami. Poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników. Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin. Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. Wyjaśnianie zjawiska tęczy. Poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki). Wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • Opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter). Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny. Wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom. Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Procesy poznawcze: Myślenie (logiczne): rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Pamięć: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek; zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.  Uwaga: skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa: Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Wypowiedzi ustne: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania: Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż; czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; odróżnianie druku od pisma; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki: Klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech,                             np. przeznaczenia, smaku. Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

W świecie sztuki – muzyka: Muzyka i ruch: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa: Sprawność ruchowa: uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

ODDZIAŁ V

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. W świecie teatru.
 2. Moja miejscowość, mój region.
 3. Moja ojczyzna.
 4. Łąka w maju.
 5. Święto rodziców.

 

ZADANIA:

 • Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, w przedszkolu i w teatrze. Poznawanie teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf). Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się. Odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda. Umiejętne posługiwanie się rekwizytami. Przygotowanie kącika teatralnego, wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc. Poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem. Poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości. Poznawanie herbu swojej miejscowości. Kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
 • Podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy. Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego. Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp. Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski. Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy. Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami. Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami. Poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników. Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin. Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. Wyjaśnianie zjawiska tęczy. Poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki). Wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • Opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter). Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny. Wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom. Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Procesy poznawcze: Myślenie (logiczne): rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Pamięć: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek; zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.  Uwaga: skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa: Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Wypowiedzi ustne: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania: Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż; czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; odróżnianie druku od pisma; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki: Klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech,  np. przeznaczenia, smaku. Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

W świecie sztuki – muzyka: Muzyka i ruch: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa: Sprawność ruchowa: uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.