LISTOPAD

ODDZIAŁ I

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. DOMY I DOMKI
 2. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 3. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
 4. A DESZCZ PADA I PADA
 5. DBAMY O ZDROWIE

 

ZADANIA:

 • Poznawanie osób pracu­jących w bliskim otocze­niu przedszkola. Poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie. Pokazywanie na wy­branych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
 • Poczucie przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy, poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp., wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski. Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy. Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Wyjaśnianie znaczenia zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.
 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego. Dostrzeganie roli urzą­dzeń gospodarstwa do­mowego w ułatwianiu pracy ludziom.
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących wtedy zjawisk atmosferycz­nych, np. padającego deszczu, mgły, obniża­jącej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 • Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabia­łu (ograniczanie spoży­cia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie picia napojów gazowanych). Dbanie o higienę po­przez: codzienne mycie całe­go ciała, mycie zębów po posił­kach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste. Zacieśnianie kontak­tów interpersonal­nych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ru­chowych.

 

ODDZIAŁ II

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. DOMY I DOMKI
 2. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 3. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
 4. A DESZCZ PADA I PADA…
 5. DBAMY O ZDROWIE

 

ZADANIA:

 • Poznawanie swojej miej­scowości – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś). Poznawanie osób pra­cujących w bliskim otoczeniu przedszkola. Poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie. Doświadczenia konstruk­cyjno—techniczne – uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjnych, budowanie z natural­nych materiałów (pia­sek, śnieg).
 • Poczucie przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy, poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp., wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski. Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy. Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Wyjaśnianie znaczenia zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.
 • Doświadczenia konstruk­cyjno—techniczne – bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarza­cza płyt kompakto­wych, wideo. Poznawanie, w sposób bezpośredni lub po­średni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komór­kowego, komputera). Poznawanie urządzeń gospodarstwa domo­wego – dostrzeganie roli urzą­dzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom. Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurza­cza, miksera, ekspresu; zasad bezpiecznego korzystania       z nich.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia.
 • Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabia­łu (ograniczenie spoży­cia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie picia napojów gazowanych). Przezwyciężenie nie­chęci do nieznanych potraw. Przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych. Dbanie o higienę po­przez codzienne mycie ca­łego ciała. Zapobieganie chorobom − systematyczne kontro­lowanie stanu uzębie­nia; przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.

 

ODDZIAŁ III

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. DOMY I DOMKI
 2. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 3. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
 4. A DESZCZ PADA I PADA…
 5. ZDROWIE NASZYM SKARBEM

 

ZADANIA:

 • Poznawanie swojej miej­scowości – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś). Poznawanie osób pra­cujących w bliskim otoczeniu przedszkola. Poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie. Doświadczenia konstruk­cyjno—techniczne – uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjnych, budowanie z natural­nych materiałów (pia­sek, śnieg).
 • Poczucie przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy, poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp., wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski. Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy. Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Wyjaśnianie znaczenia zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.
 • Doświadczenia konstruk­cyjno—techniczne – bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarza­cza płyt kompakto­wych, wideo. Poznawanie, w sposób bezpośredni lub po­średni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komór­kowego, komputera). Poznawanie urządzeń gospodarstwa domo­wego – dostrzeganie roli urzą­dzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom. Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurza­cza, miksera, ekspresu; zasad bezpiecznego korzystania       z nich.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia.
 • Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabia­łu (ograniczenie spoży­cia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie picia napojów gazowanych). Przezwyciężenie nie­chęci do nieznanych potraw. Przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych. Dbanie o higienę po­przez codzienne mycie ca­łego ciała. Zapobieganie chorobom − systematyczne kontro­lowanie stanu uzębie­nia; przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.

 

ODDZIAŁ IV

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 2. MOJA RODZINA
 3. MÓJ DOM
 4. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
 5. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

ZADANIA:

 • Poczucie przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy; poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego. Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp. Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski. Unia Europejska: wskazywanie położenia Polski na mapie Europy; wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE. Zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur). Początkowa nauka czytania i pisania: tworzenie słów zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, czytanie całościowe wyrazów – nazw.
 • Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny. Opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny. Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców. Określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp. Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter, czytanie sylab, wyrazów. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych, podawanie ich podstawowych cech. Dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt).
 • Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach. Poznawanie różnych zawodów. Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym. Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom. Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami. Oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego). Elementy matematyki: określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów. Posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, poznawanie cyfr, znaków oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych. Tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy.
 • Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich. Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania. Posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania). Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną, uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie, spożywanie różnorodnych pokarmów. Uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw, samodzielnego stosowania środków chemicznych, przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania. Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu. Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

 

ODDZIAŁ V

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 2. MOJA RODZINA
 3. MÓJ DOM
 4. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
 5. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

ZADANIA:

 • Poczucie przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy; poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego. Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp. Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski. Unia Europejska: wskazywanie położenia Polski na mapie Europy; wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE. Zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur). Początkowa nauka czytania i pisania: tworzenie słów zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, czytanie całościowe wyrazów – nazw.
 • Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny. Opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny. Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców. Określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp. Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter, czytanie sylab, wyrazów. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych, podawanie ich podstawowych cech. Dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt).
 • Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach. Poznawanie różnych zawodów. Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym. Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom. Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami. Oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego). Elementy matematyki: określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów. Posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, poznawanie cyfr, znaków oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych. Tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy.
 • Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich. Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania. Posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania). Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną, uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie, spożywanie różnorodnych pokarmów. Uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw, samodzielnego stosowania środków chemicznych, przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania. Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu. Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.