KWIECIEŃ

ODDZIAŁ I

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

 1. WIOSNA NA WSI
 2. OCHRONA PRZYRODY
 3. WIELKANOC
 4. W ŚWIECIE TEATRU

​ZADANIA:

 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi. Nazywanie domów zwierząt, sposobów po­ruszania się zwierząt, odżywiania. Wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przy­rodniczego wynikają­cych z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew. Pomaganie zwierzę­tom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą. Wyrzucanie śmieci do kosza, sprzątanie placu za­baw, np. w czasie Dnia Ziemi, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, szanowanie wody, nie­marnowanie jej.
 • Wzmacnianie więzów w rodzinie: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocnymi. Szanowanie domowników, ich przyzwycza­jeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich. Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Udział w przedstawieniach teatralnych. Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu. Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt. Przygotowanie kącika teatralnego. Swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci

 

 

ODDZIAŁ II

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

 1. WIOSNA NA WSI
 2. DBAMY O ZIEMIĘ
 3. WIELKANOC
 4. ZABAWA W TEATR

 

ZADANIA:

 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi. Nazywanie domów zwierząt, sposobów po­ruszania się zwierząt, odżywiania. Wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przy­rodniczego wynikają­cych z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew. Pomaganie zwierzę­tom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą. Wyrzucanie śmieci do kosza, sprzątanie placu za­baw, np. w czasie Dnia Ziemi, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, szanowanie wody, nie­marnowanie jej. Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • Wzmacnianie więzów w rodzinie: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocnymi. Szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich. Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Udział w przedstawieniach teatralnych. Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu. Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt. Przygotowanie kącika teatralnego. Swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci

 

ODDZIAŁ III

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

 1. WIOSNA NA WSI
 2. DBAMY O ZIEMIĘ
 3. WIELKANOC – ZWYCZAJE I TRADYCJE
 4. TEATR

 

ZADANIA:

 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi. Nazywanie domów zwierząt, sposobów po­ruszania się zwierząt, odżywiania. Wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi. Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich, czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przy­rodniczego wynikają­cych z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew. Pomaganie zwierzę­tom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą. Wyrzucanie śmieci do kosza, sprzątanie placu za­baw, np. w czasie Dnia Ziemi, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, szanowanie wody, niemarnowanie jej. Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków. Poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody.
 • Wzmacnianie więzów w rodzinie: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocnymi. Szanowanie domowników, ich przyzwycza­jeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich. Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Udział w przedstawie­niach teatralnych: oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w te­atrze. Poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz lu­dzi tam pracujących (ak­tor, reżyser, scenograf). Przestrzeganie zasad właściwego zachowa­nia się. Odszukiwanie w oglą­danych utworach uni­wersalnych wartości, takich jak: dobro, pięk­no, sprawiedliwość, prawda. Umiejętne posługiwanie się rekwizytami. Przygotowanie kącika teatralnego – wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspól­ne wykonywanie pacy­nek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).

TREŚCI PROGRAMOWE:

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia − rozpoznawanie cyfr. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania − klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych. Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.

 

ODDZIAŁ IV

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

 1. WIOSENNE POWROTY
 2. WIOSNA NA WSI
 3. WIELKANOC
 4. DBAMY O PRZYRODĘ

 

ZADANIA:

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. Poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie. Wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów. Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.). Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • Poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla. Podstawy ekologii: szanowanie wody, niemarnowanie jej, poznawanie sposobów ochrony środowiska, poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi. Poznawanie przejawów działalności ekologicznej: segregowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, zakładanie filtrów na kominy, ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii), tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt. Poznawanie norm ekologicznych – nakazu: segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami, oszczędnego korzystania z wody.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Procesy poznawcze: Myślenie (logiczne): rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Pamięć: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek; zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.  Uwaga: skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • Aktywność językowa: Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Wypowiedzi ustne: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Początkowa nauka czytania i pisania: Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż; czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; odróżnianie druku od pisma; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Elementy matematyki: Klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku. Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • W świecie sztuki – muzyka: Muzyka i ruch: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • Aktywność ruchowa: Sprawność ruchowa: uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

ODDZIAŁ V

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

 1. WIOSENNE POWROTY
 2. WIOSNA NA WSI
 3. WIELKANOC
 4. DBAMY O PRZYRODĘ

 

ZADANIA:

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. Poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie. Wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów. Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.). Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • Poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla. Podstawy ekologii: szanowanie wody, niemarnowanie jej, poznawanie sposobów ochrony środowiska, poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi. Poznawanie przejawów działalności ekologicznej: segregowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, zakładanie filtrów na kominy, ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii), tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt. Poznawanie norm ekologicznych – nakazu: segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami, oszczędnego korzystania z wody.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Procesy poznawcze: Myślenie (logiczne): rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Pamięć: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek; zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.  Uwaga: skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • Aktywność językowa: Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Wypowiedzi ustne: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Początkowa nauka czytania i pisania: Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż; czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; odróżnianie druku od pisma; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Elementy matematyki: Klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku. Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • W świecie sztuki – muzyka: Muzyka i ruch: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • Aktywność ruchowa: Sprawność ruchowa: uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.