Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NR 32 W KIELCACH

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Jan Paweł II

I. MISJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwijaniu jego talentów.
Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci, wspierając przy tym działania wychowawcze rodziny.
Nasze Przedszkole to miejsce, w którym, panuje pozytywny klimat emocjonalny. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, szanujemy ich prawa, troszczy się o ich dobro.

 

II. WIZJA PRZEDSZKOLA
Chcemy wychować małego człowieka akceptującego samego siebie, wrażliwego i otwartego w stosunku do innych ludzi i świata, gotowego do szukania nowych i oryginalnych rozwiązań oraz radzącego sobie z trudnościami.

 

I. Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe Przedszkola.
Przedszkole nr 32 w Kielcach zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje. W trosce o dobro przedszkola i jego wychowanków nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, kursach. Dużą pomocą służy WDN, do którego nauczyciele proponują i opracowują tematy. Nauczyciele wykorzystując swoje dodatkowe kompetencje i umiejętności tworzą i wdrażają programy autorskie. W realizacji celów przedszkola pomocne są również wspólnie gromadzone zasoby informacji dotyczące określonych zagadnień ( literatura fachowa, płyty, taśmy).
W przedszkolu panuje życzliwy klimat współdziałania a nauczyciele wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
Przedszkole posiada 6 sal edukacyjnych. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów.
Na terenie przedszkola, na którym znajduje się m.in. plac zabaw dzieci rozwijają swoją aktywność ruchową i fizyczną.
Przedszkole posiada dobrą lokalizację z dala od zgiełku ulicznego w pobliżu parku.

 

II. Cele procesu edukacyjnego.
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych warunków rozwoju.
Proces edukacyjny ukierunkowany jest na osiągniecie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada gotowość i w zależności od wyników badania, prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka bądź udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przedszkole rozwija zainteresowania i uzdolnienia wychowanków oferując m.in. zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców.

CELE:
Prowadzenie działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

 • Diagnoza umiejętności dzieci - obserwacja dzieci w czasie zabaw spontanicznych i zabaw organizowanych przez nauczyciela.
 • Organizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w celu wspomagania i koordynowania rozwoju dziecka.
 • Praca z dzieckiem zdolnym w kierunku rozwijania jego potencjału twórczego.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka.
 • Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji.
 • Współpraca przedszkola z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w środowisku przedszkolnym.
 • Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
 • Opracowanie z dziećmi Kontraktu grupowego pozwalającego dziecku rozpoznać pożądane wzorce zachowania się w przedszkolu.
 • Budowanie u dzieci systemu wartości w zakresie rozróżniania dobra i zła, preferowania dobra.
 • Stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych i wyciszających.
 • Budzenie u dzieci poczucia współodpowiedzialności za przedszkole - dbanie o otoczenie, pomoc w dekorowaniu przedszkola, utrzymywanie porządku.
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Zachęcenie rodziców do współpracy – tworzenie miłej i sympatycznej atmosfery w przedszkolu.

Uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa

 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się w domu, przedszkolu i na ulicy.
 • Zajęcia na temat ruchu drogowego prowadzone przy współpracy z Policją.
 • Zapoznanie dzieci z zagrożeniami jakie niesie ogień – zajęcia prowadzone przez Straż Pożarną.
 • Zwracanie uwagi dzieciom w codziennych sytuacjach (podczas zabawy, spaceru…..) na konieczność zachowywania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przedszkolaków

 • Umożliwianie dzieciom rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez zaaranżowanie w salach kącików tematycznych.
 • Zapoznanie dzieci z działalnością artystyczną poprzez udział dzieci w spektaklach teatralnych (Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, Teatrzyki przyjezdne), koncertach muzycznych (cykliczne w przedszkolu).
 • Zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi (kolaż, malowanie na gipsie, lepienie z masy solnej…….).
 • Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie utworów muzycznych, zajęcia muzyczno-ruchowe, wykorzystywanie w zabawach instrumentów muzycznych (ze zbioru przedszkola oraz wykonanych samodzielnie przez dzieci).
 • Prezentacje umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych z udziałem zaproszonych gości (Jasełka, Dzień Mamy, Dzień Babci...).
 • Udział dzieci w konkursach, pokazach, przeglądach (z dziedziny muzyki, tańca, plastyki) organizowanych przez inne przedszkola i placówki kulturalno – oświatowe.
 • Organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych.
 • Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych.

 

III. Wykaz metod stosowanych w przedszkolu.
Stosowane metody zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Metody czynne

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostępnianie sztuki /dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne /

Metody słowne

 • Rozmowy
 • Opowiadania
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się
 • Metody żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, Sherborne
 • Metodę nauczania matematyki wg. prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Metody aktywizujące
 • Techniki twórczego myślenia
 • Muzykoterapie, Kinezjologie

 

IV. Współpraca z rodzicami.
Przedszkole współdziała z rodzicami. Rodzice są ważnymi partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy.
Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Atrakcyjne formy współpracy pomagają w utrzymaniu częstych kontaktów na linii przedszkole – dom. Kadra pedagogiczna wspiera rodziców w wychowaniu dzieci oraz organizuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców.
Placówka daje rodzicom możliwość obserwacji dziecka na tle grupy organizując zajęcia otwarte. Uatrakcyjnianie zajęć poprzez zapraszanie do udziału w nich rodziców wykonujących interesujące zawody.
Wsparcie, życzliwość, akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

V. Współpraca ze środowiskiem.
Nasza placówka pragnie przygotować wychowanków do życia w społeczeństwie. Dlatego włącza się aktywnie w inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w społecznych akcjach jednorazowych i stałych.
Nasze przedszkole uczestniczy w ogólnopolskich akcjach np:
Góra Grosza, Cała Polska Czyta Dzieciom, Biała Wstążka.
Przedszkole współpracuje również z lokalnymi instytucjami: Policja, Straż Pożarna, Biblioteki szkolne i publiczne, Świetlica Środowiskowa MOPR „ Cztery Kąty”, Nadleśnictwo Zagnańsk itp. Biorąc udział w akcjach przez nie organizowanych nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności.
Celem przedszkola jest również wykształcenie u dzieci nawyku dbania o środowisko naturalne, przejawem tego jest m.in. udział w takich akcjach jak: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, Dni Recyklingu.
Placówka zamierza się również włączać w ogólnopolskie programy, projekty i akcje, których celem jest troska o środowisko naturalne.

 

VI. Wizja absolwenta naszego przedszkola.

Absolwent:

 • Osiągnął taką dojrzałość szkolną, która pozwoli mu podjąć zwiększony wysiłek intelektualny i fizyczny w szkole podstawowej;
 • Jest śmiały i otwarty - nawiązuje i utrzymuje poprawne kontakty z dziećmi i dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi oraz przedstawicielami innych ras i narodowości;
 • Zna zasady bezpiecznego zachowania i potrafi je wykorzystać w praktyce;
 • Wie, że jest Polakiem i Europejczykiem. Ma poczucie przynależności do środowiska lokalnego i regionu;
 • Zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania;
 • Posiada właściwe nawyki higieniczne;
 • Ma potrzebę kontaktu z kulturą. Interesuje się książkami, teatrem, muzyką, malarstwem;
 • Ma potrzebę kontaktu z przyrodą. Właściwie zachowuje się w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody;
 • Jest komunikatywny, nie boi się wyrażać własnych opinii;
 • Jest ciekawy świata, dociekliwy i poszukujący (kreatywny);