GRUDZIEŃ

ODDZIAŁ I

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. ULUBIONE ZABAWY I ZABAWKI
 2. NADESZŁA ZIMA
 3. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
 4. PREZENTY

 

ZADANIA:

 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; podejmowanie prób wspólnych zabaw. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw. Wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) róż­nych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli. Dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 • Organizowanie świat o charakterze rodzinnym. Wzmacnianie więzów w rodzinie. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia. Współdziałanie w grupie: poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.). Komunikowanie się w grupie: dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

 

 

ODDZIAŁ II

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. NA JESIENNY, SMUTNY CZAS
 2. NADCHODZI ZIMA
 3. ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ
 4. PREZENTY

 

ZADANIA:

 • Współtworzenie przyja­znej atmosfery w grupie – przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Pomaganie kolegom w sytuacjach wywołu­jących smutek. Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych. Uczestniczenie w zaba­wach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

 

 • Poznawanie zjawisk at­mosferycznych charak­terystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznawanie wybranych właściwości fizycz­nych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

 • Wzmacnianie więzów w rodzinie – kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich. Tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia. Współdziałanie w grupie: poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.). Komunikowanie się w grupie: dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

 

ODDZIAŁ III

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. CO ROBIĆ W TAK SMUTNY CZAS?
 2. NADESZŁA ZIMA
 3. ŚWIETA TUŻ-TUŻ
 4. PREZENTY

 

ZADANIA:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia. Dbałość o higienę: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), przebywanie na świeżym powietrzu, uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.

 

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne. Poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwa­gi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w so­bie.

 

 • Wzmacnianie więzów w rodzinie – kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich. Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia. Współdziałanie w grupie: poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.). Komunikowanie się w grupie: dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

 

ODDZIAŁ IV

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. JAK WYGLADAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT
 2. IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
 3. IDĄ ŚWIĘTA
 4. PREZENTY

 

ZADANIA:

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej; różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania. Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem. Określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski. Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków. Przygotowanie do pisania: odróżnianie druku od pisma, wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami. Elementy matematyki: wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych, posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

 

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie ich. Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej, wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków. Opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń. Słuch fonematyczny: tworzenie zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, różnicowanie samogłosek i spółgłosek. Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. Elementy matematyki: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

 

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami np.: Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń. Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć. Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych. Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. Stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego. Słuch fonematyczny: tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków.

 

Ø Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia. Współdziałanie w grupie: poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.). Komunikowanie się w grupie: dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji. Elementy matematyki: Pojęcie stałości liczby, równoliczność. Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy. Mierzenie długości, szerokości, wysokości.

 

ODDZIAŁ V

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. JAK WYGLADAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT
 2. IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
 3. IDĄ ŚWIĘTA
 4. PREZENTY

 

ZADANIA:

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej; różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania. Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem. Określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski. Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków. Przygotowanie do pisania: odróżnianie druku od pisma, wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami. Elementy matematyki: wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych, posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

 

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie ich. Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej, wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków. Opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń. Słuch fonematyczny: tworzenie zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, różnicowanie samogłosek i spółgłosek. Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. Elementy matematyki: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

 

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami np.: Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń. Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć. Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych. Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. Stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego. Słuch fonematyczny: tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków.
 •  
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia. Współdziałanie w grupie: poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.). Komunikowanie się w grupie: dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji. Elementy matematyki: Pojęcie stałości liczby, równoliczność. Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy. Mierzenie długości, szerokości, wysokości.