DLACZEGO WARTO PRZYCHODZIĆ NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ

 

 

Spotkania indywidualne są jedną z ważniejszych form współpracy rodzica i nauczyciela. W kontaktach tych staramy się budować poczucie, iż rodzice są dla nas bardzo ważnymi  osobami,  że  będą  zawsze  chętnie  wysłuchani.  Indywidualne  rozmowy prowadzone są po wcześniejszym uzgodnieniu lub w wyznaczonym terminie. Daje to możliwość spokojnej rozmowy, wzajemnej relacji, pełnej komunikacji bez osób trzecich. Jest  to  czas  całkowicie  poświęcony  rodzicowi.  Staramy  się  w  swoich  kontaktach podkreślać, że otwarta dyskusja na tematy wychowawcze, wymiana opinii, różnicy zdań może mieć jedynie pozytywny wpływ na proces wychowania dziecka. Dokładamy starań, aby spotkania takie odbywały się poza czasem pracy nauczyciela w grupie - spraw ważnych nie załatwiamy "w biegu" wśród dzieci i osób trzecich.

Cele spotkań indywidualnych z rodzicami obejmują:

*Informowanie rodziców o możliwościach i potrzebach dzieci, o ich sukcesach  i problemach;

  *Zbieranie  informacji  o  zachowaniu  dziecka  w  domu  (wspomaganie działań wychowawczych rodziców);

 * Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu;

*Omawianie wyników  diagnozy gotowości szkolnej, w młodszych grupach omawianie osiągnięć dzieci na podstawie prowadzonych obserwacji(arkusze obserwacji dostosowane do poziomu wiekowego dziecka);

*Integrowanie zabiegów wychowawczych, tzn. uzgodnienie sposobów reagowania na bodźce;  zadania  i  wymagania  w  domu  i  w  przedszkolu;  uzgadnianie   rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w przedszkolu i  w domu;

* Wspólnie  z  rodzicami  opracowanie  warunków  do  rozwoju  wyobraźni,  do eksperymentowania, swobodnego doświadczania życia przez dziecko;

* Wspieranie  rodziców poszukujących  sposobów  zmiany  relacji  między  dziećmi: informowanie o prawach w dziedzinie oświaty; wspólne i indywidualne działania rodziców,  nauczycieli,  dzieci; 

* Poszukiwanie  przyczyn  „złych  zachowań”  dzieci  i sposobów reagowania na nie. W szczególnych  przypadkach  nauczycielki  mogą  prowadzić  arkusz  rozmów  z rodzicami, gdy problem jest złożony i wymaga wielu działań i  stałego zaangażowania obu stron.

Dla dobra dzieci niezwykle ważny jest stały kontakt rodzica z nauczycielem, dlatego serdecznie zachęcamy do korzystania z możliwości uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach dla rodziców.