CZERWIEC

ODDZIAŁ I

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. ŚWIĘTO DZIECI
 2. MOJE PODWÓRKO
 3. NADCHODZĄ WAKACJE
 4. ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE

 

ZADANIA:

 • Podawanie informacji o sobie: podawanie swojego imienia, nazwiska; określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu; określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć. Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możli­wości - współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw. Poznawanie wartości moralnych - doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; rozmawianie                        z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny); odchodzenia z nimi; jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców; zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów. Bezpieczne korzystanie                        ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Dbamy o nasze zdrowie - przebywanie na świeżym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej - poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych. Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie. Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • Nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski. Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

 

ODDZIAŁ II

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. TAKI SAM, ALE INNY
 2. NA MOIM PODWÓRKU
 3. PRZEDSZKOLNE PRZYJAŹNIE
 4. NADCHODZĄ WAKACJE

 

ZADANIA:

 • Poznawanie świata: ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­tycznych, w jakich żyją. Poznawanie zwycza­jów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie). Zwracanie uwagi na za­bawy dzieci z różnych regionów świata. Szanowanie odrębności narodowych, etnicz­nych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi).
 • Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie, zabaw różnymi źródła­mi ognia, które mogą być przyczyną pożaru, rozmawiania
  z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi, zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdu­jących się na placu zabaw.
 • Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku                     i akceptacji. Uczestniczenie w zabawach, grach, tańcach integracyjnych, Unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie się przed nimi, dążenie do kompromisu. Wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny. Ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas. Wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru). Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci.
 • Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej. Poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych. Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów – poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicz­nych.

 

ODDZIAŁ III

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE
 2. NA NASZYM PODWÓRKU
 3. NADSZEDŁ CZAS WAKACJI
 4. CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM

 

ZADANIA:

 • Nazywanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­tycznych, w jakich żyją. Poznawanie zwycza­jów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie). Zwracanie uwagi na za­bawy dzieci z różnych regionów świata.  Poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy: dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowanie jej. Elementarna nauka czytania, czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów. Rozwijanie intuicji geometrycznej: określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury.
 • Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienie się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie infor­macji na temat rodziny), odchodzenia z nimi; jedzenie nieznanych ro­ślin, brudnych owoców; zbliżanie się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów, bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Dbałość o higienę – przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.
 • Obserwowanie w spo­sób bezpośredni i po­średni, zmian zacho­dzących w przyrodzie w wybranych środowi­skach (np. w lesie, na łące). Poznawanie zasad bez­pieczeństwa, ich przestrzega­nie: przestrzeganie odpo­wiedniego zachowania się podczas burzy, hu­raganu. Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • Uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu. Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała, uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji, uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. Dbałość o bezpieczeństwo: przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu. Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania. Emocje, radzenie sobie z nimi: określanie sytuacji wywołujących różne emocje, traktowanie niepowodzenia jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu, kontrolowanie własnych zachowań.

 

ODDZIAŁ IV

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

 1. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI.
 2. WAKACYJNE PODRÓŻE.
 3. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS.
 4. PROJEKT SPORT

 

ZADANIA:

 • Poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu. Poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości. Akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów. Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja, akceptowanie równości praw wszystkich. Dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich, uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci, pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, szanowanie odmienności innych dzieci.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza. Poczucie przynależności narodowej: rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce, nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr. Dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.
 • Dbałość o bezpieczeństwo: przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw, przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie. Wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy)                      i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).
 • Uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu. Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała, uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji, uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. Emocje, radzenie sobie z nimi: określanie sytuacji wywołujących różne emocje, traktowanie niepowodzenia, jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu, kontrolowanie własnych zachowań.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Procesy poznawcze: Myślenie (logiczne): rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Pamięć: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek; zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.  Uwaga: skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa: Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Wypowiedzi ustne: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania: Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż; czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; odróżnianie druku od pisma; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki: Klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku. Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

W świecie sztuki – muzyka: Muzyka i ruch: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa: Sprawność ruchowa: uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

ODDZIAŁ V

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI.
 2. WAKACYJNE PODRÓŻE.
 3. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS.
 4. PROJEKT SPORT

 

ZADANIA:

 • Poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu. Poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości. Akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów. Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja, akceptowanie równości praw wszystkich. Dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich, uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci, pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, szanowanie odmienności innych dzieci.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza. Poczucie przynależności narodowej: rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce, nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr. Dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.
 • Dbałość o bezpieczeństwo: przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw, przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie. Wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy)       i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).
 • Uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu. Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała, uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji, uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. Emocje, radzenie sobie z nimi: określanie sytuacji wywołujących różne emocje, traktowanie niepowodzenia, jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu, kontrolowanie własnych zachowań.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Procesy poznawcze: Myślenie (logiczne): rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin. Pamięć: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek; zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.  Uwaga: skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa: Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Wypowiedzi ustne: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania: Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż; czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej; odróżnianie druku od pisma; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki: Klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku. Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowania ich w sytuacjach zadaniowych. Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

W świecie sztuki – muzyka: Muzyka i ruch: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie). Aktywność ruchowa: Sprawność ruchowa: uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.